Natječaj za prijam u službu

13.04.2014
Natječaji

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.46/14 od 11 travnja 2014.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u narodnim novinama s obveznom naznakom "za natječaj za prijem u službu stručnog suradnika za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša"

Prijave se mogu dostaviti pismeno i osobno na adresu:

Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Kastav, Upravni odjel za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav

 

 

Klasa:112-02/14-01/01

Urbroj:2170-05/01-1-14-1

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(Narodne novine br. 86/08.i 61/11.), Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša u Gradu Kastvu raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu STRUČNOG SURADNIKA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Opći uvjet iza prijam u službu:

–punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

–zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općihuvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–sveučilišni prvostupnik struke  ili stručni prvostupnik građevinskog smjera

–najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim  poslovima

–probni rad tri mjeseca

– položen državni stručni ispit (obveza polaganja u zakonskom roku)

–poznavanje rada na PC-u.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje su prema ranijim propisima stekle višu stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o ukupnom radnom stažu na odgovarajućim poslovima od najmanje 3 godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkia) i b)

a)elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Napomena:umjesto elektroničkog zapisa iz točke a) kandidati mogu dostaviti presliku radne knjižice,

b) preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu

-vlastoručno potpisanu izjavu koju nije potrebno ovjeravati (dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da za primanje u službu ne postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.),

-vlastoručno potpisanu izjavu kandidata koju nije potrebno ovjeravati (dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da mu nije prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od 4godine od prestanka službe, te izjavu da mu nije prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zato što nije zadovoljio na probnom radu u razdoblju od4 godine od prestanka službe,

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela  (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koji će dostaviti samo kandidat koji bude izabran.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(Narodne novine br. 86/08. i 61/11.).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje,odluka i sl.).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba kojanije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u službu Stručnog suradnika za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša- ne otvaraj«, na adresu: RH, Primorsko goranska županija, Grad Kastav, Upravni odjel za opće i pravne poslove,  te lokalnu samoupravu, Kastav, Zakona kastafskega 3.

Prijave se mogu dostaviti i pisarnicu RH, Primorsko goranska županija, Grad Kastav,Upravni odjel za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu, Kastav, Zakona kastafskega 3.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Kastva, www.kastav.hr  najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni,putem pošte će se dostaviti dokumentacija priložena prijavi na natječaj.

 

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:

Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif.